Nybokslistan

Bokåret sträcker sig från 1 juli föregående år till 30 juni innevarande år. Detta för att vi skall få tid att läsa alla böcker som ges ut under bokåret innan Flyglitteraturträffen i oktober. Alla böcker granskas av en grupp vana flygboksläsare enligt de kriterier som ligger till grund för begreppet Flygbok. Se vidare under kriterier.

Nybokslistan 2012 - 2013

1. Det svenska militärflygets debut - Axvall och Redberga år 1912
Med sergeant Eugen Anderssons flygdagbok

Författare: Börje Räftegård
Förlag: Norlén & Slottner
ISBN: 9789186859473
Format: 175 x 245 mm, 101 sidor, inbunden.

Genom åren har det skrivits en hel del om militärflygets pionjärår i Sverige. Allt har behandlats från personalurval och utbildning till inköpsprocessen av flygplan samt iståndsättande av inköpta flygplan och inflygning. Om allt detta berättar välkände litteraturhistorikern, flygbokkännaren, flyghistorikern och FLIT-modertorn Börje Räftegård i sin nya bok, som för övrigt föredömligt recenserats i SFT 4/2012. Anmälaren kan bara hålla med recensenten Sven Stridsberg och vill samtidigt understryka, att här finner man samlad all kunskap om pionjärtiden som startade på Axvall i en enda välskriven, underhållande samt faktafylld tilltalade skrift.
Boken som är på 101 sidor, därav 41 sidor i faximil och avslutas med texten ur flygteknikern sergeant Eugen Anderssons flygdagbok. Detta unika dokument eller denna klenod, som Rolf Westerberg betecknat den. Bara den motiverar ett köp av boken, som måste läsas och bör ingå i varje flygintressents bokhylla.

2. Fienden i öster!
Svenskt jaktflyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson
Förlag: SMB
ISBN: 9789186837174
Format: 317 sidor, inbunden.

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) har givit även de bara flyg-historiskt intresserade många väl underbyggda och högintressanta bidrag till att fullständiga bilden av flygvapnets roll i Sveriges försvar under en kritisk och kylig tid. Författarens succébok ÖB:s klubba från 2010 skapade hos många läsare ett behov av en bok om jaktflyget under kalla kriget. Nu är den här!
Fienden i öster! inleds med ett välformulerat och tänkvärt förord av förre CFV Sven-Olof Olson. Författaren har i detta arbete begränsat sig till tiden från 1946 till slutet av 60-talet. Flygvapnets ut- och ofta även ombyggnad för att möta växlande och nya krav och önskemål formulerade av verklighet eller politiker diskuteras: organisation, målsättning, utveckling och anskaffning av flygplan och beväpnings alternativ, stridsledningssystem, utbyggnad av baser för freds- och krigsbruk. Genom intensiva arkivstudier har författaren fått fram tidigare hemligstämplat material, som gör att boken för läsaren väsentligt närmare den verklighet som rådde inom Flygvapnet, men även i den omvärld man var satt att verka i.
Analyserna av den potientielle fiendens förehavanden och upprustning motiverade en utökad incidentberedskap. För första gången ges läsaren en allomfattande (48 sidor) redovisning över vad som skedde och som krävde ett Flygvapen ”på alerten”! Detta avsnitt visar än en gång att talet om Östersjön som Fredens hav var och förblev ett tomt politiskt utspel.
Sveriges luftstridskrafter var en tid bland Europas största och starkaste. Detta hade sitt pris! Man var en gång beredd att betala för en trovärdig alliansfri politik. Boken behandlar början på en tid som succesivt fört till en långsam men ännu pågående reducering av antalet jaktdivisioner.
Författaren har inledningsvis definierat sitt arbetes tidsramar och innehållsmässiga mål. Anmälaren kan av platsskäl ej gå in på varje avsnitt i arbetet utan konstaterar att detta välillustrerade och mycket väldokumenterade arbete på 317 sidor utgör ännu ett välskrivet flyghistoriskt referensverk. Man brukar säga: ”mycket vill ha mer”, men författaren behöver inte erinras om att kalla kriget först slutade 1990. Han anger själv i avslutningen teman som måste behandlas. Så vad kan vi vänta härnäst från Lennart Anderssons penna?

3. Flyget på Gotland
- tillkomst, utveckling och flyghistoriska händelser

Författare: Curt Jacobsson
Förlag: PaperTalk
ISBN: 9789175330051
Format: 348 sidor. Häftad.

Med en omslagsbild visande en J 9 i luften fotograferad genom ett valv i Roma klosterruin på boken om flyget på Gotland inbjuder författaren till högintressant läsning. De flygintresserade har under åren sett alla flottiljernas historia redovisas i läsvärda böcker och sedan har några landskap fått hela sin flyghistoria berättad. Glädjande nog var det nu Gotlands tur. Författaren har genom ett gediget forskningsarbete kunnat sammanställa en nära 350 sidor omfattande redovisning över hur flyget började och hur det utvecklats fram till idag. Gotlands geografiska läge har gjort att militären med sin närvaro starkt präglar berättelsen allt från tiden då Flygkompaniet förlade övningar till Viborgsslätt till incidentberedskapens frekventa närvaro på Visby flygplats. Gotlands Flygklubbs historia har tidigare publicerats i en bok och beröres ej här, likaså behandlas ej privatflyget och vad som hänt dess utövare.
Författaren har begränsat sig till flyghistorien i luftrummet över och omedelbart runt Gotland, dock med ett undantag - nedskjutningen av DC-3an. Piloten var ju född på Gotland!
Första kontakt med flyg fick Gotland när André landade med sin ballong 1894. Det första flygplanet i luften såg man, då Hugo Sundstedt flög uppvisningar på Visborgsslätt och senare flög därifrån till Kalmar den 8 september 1913. Den första flygningen till Gotland gjorde Krokstedt från Hårsfjärden med ”Flygfisken” den 15 maj 1914, men han måste tyvärr landa på havet utanför Stenkyrkehuk pga tekniskt fel. Så går berättelsen kronologiskt vidare om flyget på Gotland. Först med en långsam utveckling under första världskriget för att riktigt ta fart under 1920-talet. Självklart drogs Gotland in i beredskapstidens utbyggnad av försvaret och krigsflygfält etablerades (Jfr boken ”Flyget på Bunge”) och då förband från fastlandet avlöste varandra – det övades flitigt och försvarsviljan demonstrerades. Tyvärr åtföljes flygaktiviteter av olyckor civila som militära och Gotland förskonades ej. Författaren redovisar fördömligt allt som inträffade. I krigets fotspår följde nödlandningar av allierat flyg och senare flygplan med flyktingar från Baltikum. Dramatiska händelser som många följts upp med intervjuver av efterlevande. Drama, spänning!
Denna för flyghistoriker mycket värdefulla bok har utgivits lagom till nästa års 100-års jubileum av flyget på Gotland. Anmälaren skulle dock gärna se en ny upplaga! Bättre korrekturläst, sakfel rättade och större och förbättrad återgivning av de ofta unika bilder och kartor, som medtagits i boken. Varför ej i A4 format!

4. Östersunds Flygklubbs historia
och andra historier

Författare: Nisse Nässén
Förlag: Jengel förlag
ISBN: 9789188672902
Format: 152 sidor, inbunden.

Det är ett stort antal personer - pionjärer, entusiaster och eldsjälar - som här ges plats i det jämländska luftrummet. Ett luftrum som till stor del tecknas på en solskensblå himmel där molnen knappt kan anas. Men där finns också några sorgtyngda sotsvarta molnformationer, som gör bilden av flyglivet på bl a Optands flygfält och Åresjöns is komplett.
Segelflygets Grand Old Man, tandläkaren Nisse Nässén, har i ett antal berättelser gett liv åt framför allt segelflygets jämtländska historia. Han beskriver också sin egen väg från flygscout och modellflygare med "fönsterkrasch" till flyglärare.
De övriga två flygande "hyresgästerna" på Opefältet, Motorflygarna och Fallskärmshopparna ges också plats i det beskrivna luftrummet mellan himmel och jord i både solsken och regntunga skyar.

5. "Luftigheter"

Författare: Kurt Ivarsson red.
Förlag: Arlanda flygsamlingars vänner
ISBN: -
Format: A4, 110 sidor, häftad.

Kurt Ivarsson har satt samman ett trevligt häfte bestående av skämtsamma teckningar och skrönor från främst det civila flyget. För det tecknade materialet står Nils Hammarström, Per Enman, Gunnar Fahlgren och Olle S R Andersson. För större delen av textmaterialet står Signaturen Glapptryne synonymt med Kurt själv, men även andra skribenter förekommer som t. ex. Pej Kristofferssons och hans inte helt okända historia om halmstackspiloten.
Större delen av innehållet har tidigare varit publicerat i Svensk Pilotförenings tidning Flygposten där Kurt Ivarsson varit redaktör under ca 10 år, 1969-1971 och 1986-1991.
Förutom att skriften är en klart roande läsning så är den även ett dokument över den tidsanda som rådde inom flyget när historiena nedtecknades. Även om sanningshalten förmodligen inte är allt för hög så ligger det mycket i vad texterna förmedlar.

6. I luften 2012

Författare: Michael Sanz red.
Förlag: Flygboken.se
ISBN: 9789197880329
Format: 245 x 164 mm, 224 sidor, inbunden.

En samlarbok för flygentusiaster, med årets aktuella flygäventyr, varvat med historiska tillbakablickar.
Ur innehållet:
Flygvapensinspektörens visioner
Första svenska kvinnliga stridspiloten
Med nya Gripen mot framtiden
AJ Andersson - svensk stjärna på tysk himmel
Arlanda 50 år, Bromma 75 år
Saab 75 år, Spitfire 75 år
Akka One - Sverige runt i ultralätt
Operation Atalanta i Adenviken
Flygmotorer 2050
... samt flygåret 2011 i siffror

7. MFI Flygindustri under ett halvt sekel
Flyghistorisk revy 2012

Författare: Sven Stridsberg red.
Förlag: Svensk Flyghistorisk Förening
ISSN: 0345-3413
Format: A4, 216 sidor, inbunden.

Boken om Malmö Flygindustri är 2012 års Flyghistoriska revy från SFF. Sven Stridsberg har förutom själv skrivit stora delar av boken fungerat som redaktör för densamma. Övriga skribenter är Ove Dahlén, Håkan Langebro Fredric Lagerquist , Ulf Delbro samt Gösta Frödeberg.
Boken ger oss en bild om hur företaget uppstod efter att Rudolf Abelin kom tillbaka till Sverige efter att ha utbildat sig till flygingenjör hos De Havilland i England. I slutet av 30 talet kom man igång med segelflygplan i Båstad som en del i företaget Svenska Kanotverkstaden. Man flyttade snart över verksamheten till Halmstad och företaget ombildades till AB Svenska Kano Verken.
I och med ombildandet så kom flygdelen i företaget att öka medan kanottillverkningen kom mer i skymundan. Verksamheten med byggande av segelflygplan kom snart att öka och vid årsskiftet 1941-1942 ombildades företaget till AB flygindustri. Kunskapen att kunna hantera plast från kanottillverkningen kom väl till pass i flygplantillverkningen, en kunskap som senare även kom till pass i andra produkter i företaget. I slutet av 1946 tog Kockums över och namnet blev Kockums flygindustri vilket kom att gälla fram till nästa försäljning år 1952 då namnet blev Malmö Flygindustri.
Vi får ingående beskrivningar av alla flygplanstyper man tog fram inom AB flygplan/Kockums och MFI. Exempel på typer är SG38, Weihe och Olympia. Bland de motoriserade finner vi BA 4, BA 6, MFI 9 och många flera.
Allt handlar inte om flygplanen. Egna kapitel i boken avhandlar försäljningsansträngningar av flygplanen liksom beskriver hur flygplanen kom att användas som t. ex. i Biafra.
Malmö Flygindustri, namnet till trots har inte bara sysslat med flygplan. Man var bra på plast vilket nämnts tidigare vilket gör att man har varit inblandade i bilar, husvagnar, båtar, tankar och mycket annat. Boken avslutas med en lista över samtliga tillverkade flygplan inom MFI och dess föregångare.

8. Sunne Flygklubb - genom tiderna
flygets vagga i Värmland

Författare: Hardy Häggman
Förlag: CH Bokförlag
ISBN: 9789163719943
Format: A4 mm, 152 sidor, inbunden.

En tillbakablick över Sunne Flygklubbs historia under 75 år, med tyngdpunkt på den äldre historien. Författaren har lyckats med en mycket bra och fullständig skildring av flygets utveckling från de första trevande försöken och utelämnar inte de kanske mindre trevliga händelser som inträffat under åren. Boken är i sig två böcker, å ena sida den flyghistoriska och å den andra sidan en bygdehistorisk skildring av flyget och samhällets förutsättningar för pionjärerna i Värmland. Den ger läsaren en, för de flesta, tidigare okänd bild av flygets barndom i Värmland. Boken är mycker bra skriven och vänder sig lika mycket både till den flyg- som den bygdehistoriskt intresserade. Rikligt illustrerad med svart/vita fotografier.

9. SAAB-MINNEN Del 23

Författare: Kenneth Nilsson red.
Förlag: Veteranklubben Saab
ISBN: 9789198028409
Format: A4, 168 sidor, häftad.

Veteranklubben vid Saab har nu kommit fram till del 23 i sitt arbete att dokumentera verksamheten vid Saab Årets upplaga innehåller inte mindre än 14 uppsatser om totalt 168 sidor.

10. 12 Fantastiska pappersflygplan

Förlag: Barthelson Förlag
ISBN: 9789186299200
Format: 36 sidor + 24 pappersark, häftad.

12 supergrymma flygplansmodeller att vika. 24 dubbelsidiga pappersark i fräcka mönster. En hel bok med tips om hur man viker egna pappersflygplan. Kul som varar länge. 12 fantastiska pappersflygplan: från lätta glidflygare till utmanande fantasiplan : över 30 sidor om pappersflygplan, vik & flyg, tre olika svårighetsgrader, ingen sax & inget klister. Målgrupp: Barn

11. Svensk Flyghistoria i Västernorrland
Bilder och dokument 1912-2012 och andra historier

Författare: Åke Westerlind
Förlag: Eget
ISBN: 9789163731488
Format: A5, 96 sidor, inbunden.

En bok om flyghistoria i Västernorrland 1912-2012. Författare är Åke Westerlind och en skara medlemmar i föreningen Nolaskogs Flygveteraner. Bokens första hälft består av en kronologi och små artiklar om större flyghändelser under flygets hundra år. Så följer det små anekdoter om flygning i Norrland, speciellt då i området vid Höga Kusten.

12. Junkers F 13
The World's First All-Metal Airliner

Författare: Lennart Andersson, Günter Endres, Rob Mulder and Günter Ott
Förlag: EAM Books
ISBN: 9780957374409
Format: 216 x 279 mm, 288 sidor, inbunden.

År 1919 startade den lilla sexsitsiga Junkers F 13 från flygfältet i Dessau i Tyskland för sin första flygtur. Den var utvecklad och byggd på knappt sex månader i ett ödelagt Tyskland direkt efter första världskrigets slut. Flygplanets födelse hade knappast kunna vara svårare och dess skapare, professor Hugo Junkers, möttes av många motgångar innan flygplanet slog igenom. Inom fem år skulle Junkers F 13 betjäna 75 procent av Europas flygrutter, och typen skulle komma att spela en pionjärroll i flygets utveckling i många delar av världen. Boken ger en översikt över både teknik och användning av världens första passagerarflygplan helt i metall. Lennart Andersson (Sverige), Günter Endres (Storbritannien), Rob Mulder (Norge) och Günther Ott (Tyskland) har tömt sina arkivsamlingar och samlat all information till en omfattande bok för alla som är intresserade av flygets tidiga historia. Med 376 svartvita foton, många tabeller och komplett produktionslista, färgprofiler, m.m.

13. Gunnar Lihr
En finländsk flygarlegend - Suomalainen lentäjälegenda

Författare: Carl-Fredrik Geust
Förlag: Fontana Media
ISBN: 9789515507716
Format: 288 sidor, inbunden.

Gunnar Lihr var det finska inhemska Aero-flygbolagets första trafikflygare. Carl-Fredrik Geust har skrivit en detaljerad och rikt illustrerad bok om Lihrs dramatiska expedition till Spetsbergen och om hans sista, ödesdigra flygning 1937. Boken är tvåspråkig (svenska-finska) och ges ut i samarbete med Aerofonden.

14. Drömmar om lufthavet
Berättelsen om en kvinnlig flygare på trettiotalet

Författare: Gösta Arvastson
Förlag: Symposion
ISBN: 9789171398826
Format: 318 sidor, inbunden.

Mycket talar för att Hedvig Nordvall hade en säregen förmåga att fokusera. Hon visste vad hon ville. Greve Douglas Hamilton, som startat en flygskola i tjugotalets hoppfulla klimat, behövde hennes egenskaper för att lyfta fram det seriösa innehållet i skolan. För det nystartade flygbolaget ABA var hon ett fynd.
Som kvinna var hon en intressant symbol för frigörelsetemat i det nya tekniksamhället. Samtidigt hade hon en ovanlig begåvning, hon hade lätt att lära nya saker och var en god mekaniker. Hon förstod sig på flygplan och motorer. Det fanns ett modernt inslag i hennes karaktär som värderades högt.
Men hennes egen dröm var någonting annat, att få röra sig i luften på egen hand och flyga till solens Afrika och sedan över havet till Rio de Janeiro. Att undersöka varför himlen var så blå och att flyga ensam genom tiderna. Drömmen var stark nog att bära henne genom trettiotalet. Den hade varit som en såpbubbla som skimrade i regnbågens färger. Just när hon skulle fånga den så försvann den.
Drömmar om lufthavet – berättelsen om en kvinnlig flygare på trettiotalet bygger på hennes dagbok och ger oss nya perspektiv på det svenska samhällets förvandling under ett avgörande moderniseringsskede. Det är en ögonvittnesskildring av trettiotalets vardagsliv som avslutas med en analys av drömmarnas betydelse som ett rörligt tankegods mellan fantasi och verklighet.
Gösta Arvastson är etnolog och professor emeritus vid Uppsala universitet. Han intresserar sig för moderniseringsprocesser och har i sin forskning behandlat arbetslivets förändring i storindustriella miljöer, bland annat i Slutet på banan: kulturmöten i bilarnas århundrade (2004). Ett annat fokus är storstädernas framtid, socialisation, kulturmöten och etnologins metoder.

15. Fjällflygarna
Berättelsen om ett familjeföretag

Författare: Eric Forsgren och Bosse Johansson
Förlag: Nefor AB
ISBN: 9789163705908
Format: 139 sidor, inbunden.

Eric Forsgren och Bosse Johansson har gjort en bok om historien bakom företaget Fjällflygarna i Adolfström. Den handlar Kjell Johansson som med familj driver företaget Fjällflygarna i Adolfström. Fjällflygarna skildras från företagets grundande på 70-talet till nu. I boken, som innehåller många bilder från förr och nu, berättas också om byns historia och utveckling sedan slutet av 1700-talet.
Tydligen en populär bok i liten upplaga som anges som slutsåld på förlaget. Kan vara aktuellt med nytryck?

16. Dödsorsak Ogaden
Om flyg och politik med Carl Gustaf von Rosen i Afrika

Författare: Heli von Rosen
Förlag: Atlantis
ISBN: 9789173536295
Format: 448 sidor, inbunden.

Dödsorsak Ogaden är en initierad skildring av den svenske flygaren Carl Gustaf von Rosens fyrtioåriga insatser för Afrika, från 1935 när han under brinnande krig kom till Etiopien som ambulansflygare för Röda Korset, via tiden som chef för Etiopiens flygvapen och engagemanget i svältkatastrofens Biafra 19681970, fram till 1977 och den tilltagande konflikten om den etiopiska Ogadenprovinsen som till slut tog hans liv. Carl Gustaf von Rosen dödades i den somaliska arméns anfall på Gode, ett samhälle dit han kommit för att organisera evakueringen av hjälparbetare som utsatts för attacker av gerillan.
Heli von Rosen arbetade med flyghjälp i den lilla organisationen Air Mula som Carl Gustaf von Rosen startat. Hennes berättelse om sin svärfar är fylld av dramatik, men ger också en fördjupad bakgrund till konflikterna på Afrikas horn.

17. Swedish Fighter Colours 1925 - 1954

Författare: Mikael Forslund och Thierry Vallet
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788361421726
Format: A4, 264 sidor, inbunden. Text på engelska.

Denna bok beskriver och illustrerar alla propellerjaktflygplan som har använts av det svenska Flygvapnet mellan 1925 och 1954. Fokus är satt på kamoflage och märkning med en stor mängd färgprofiler och massor av bilder. Denna bok är ett måste för t ex modellbyggare och entusiaster, men den är också en utmärkt uppslagsbok för alla som är intresserade av ämnet.

18. Nattjakten under kalla kriget
med J 30 Mosquito och J 33 Venom på F 1 i Västerås, med blicken åt öster

Författare: Mikael Forslund
Förlag: Mikael Forslund Produktion
ISBN: 9788361421726
Format: A4, 392 sidor, inbunden.

En ny bok från en av Sveriges mest idoga flygboksförfattare. Denna gång är ämnet nattjakt, med fokus på J 30 Mosquito och J 33 Venom vid flottiljen F 1 i Västerås. Detta är en ihopslagning och uppdatering av författarens tidigare utgivna böcker om J 30 och J 33. Över 750 bilder har författaren fått in på de 392 sidorna. Många av dessa har aldrig varit publicerade förrut. Mikael lovar också en hel del ny och reviderad information.

19. Flyget på Barkarby 100 År
med celebra gäster

Författare: Sune Blomqvist
Förlag: F 8 Kamratförening
ISBN: -
Format: A4, 62 sidor, inbunden.

Sune Blomqvist och hans kolleger i F 8 Kamratförening har ännu en gång sammanstället en trevlig skrift om flyget på Hägerstalundsfältet, senare benämnt Barkarbyfältet. Det är i år 100 år sedan man 1913 började flyga vid Hägerstalund och denna skrift beskriver hur civilt och militärt flyg använt Barkarbyfältet fram till den definitiva nedläggningen 2010.
Skriften, som är på 62 A4 sidor inleds som rubriken antyder en rad presentationer av personligheter som passerat flygplatsen, personligheter som Eva Dickson, Kurt Björkvall, Ahrenberg, Charles Lindbergh, Jimmy Doolittle, Rolf von Bahr och Arnold Waldau. Efter presentationerna följer ett bildsvep över de 100 åren Boken är rikt illustrerad med stora och i många fall unika bilder som förklaras med korta bildtexter. Många bilder, särskilt från 30 talet kommer ur ett privat fotoalbum efter Sven Fogelberg som arbetat som teknisk chef på Flygstabens flygavdelning 1930-38 och senare på F 8 fram till pensioneringen 1968.

20. Flygets Musketörer

Författare: Gunnar Bystedt Förlag: Eget
ISBN: -
Format: A5, 96 sidor, inbunden.

Gunnar Bystedt, eller Bys som han kallar sig har skrivit en trevlig liten bok om sitt liv som signalist på F 1 i Västerås under krigsåren där man flög med B 3 och B 18. Boken består av ett flertal små korta episoder och är en hyllning och minnesbok till alla de som omkom i tjänsten.
Att Minnas. Åttiotvå unga män gav sitt liv för fosterlandet. Valspråket var Per Aspera Ad Astra, genom mödor mot stjärnorna. Boken ger allmänheten en information om både trevliga som allvarliga episoder, under en svår tid för landet. Vi som var med har saknat dessa vänner under alla åren. ALLA VAR VI FLYGETS MUSKETÖRER.

21. IKAROS
Flygvapenmusei årsbok 2012

Författare: Christer Lokind
Förlag: ÖFS
ISSN: 1102-1926
Format: A5, 186 sidor, Inbunden.

Årets Ikaros, den tjugoandra årgången, bjuder som vanligt på intressant läsning. Förordet, skrivet av flygvapeninspektören Micael Bydén, behandlar bland annat de förändringar som flygvapnet genomgår. Under sin tid som chef för Försvarsmaktens helikopterflottilj var han den som formellt överlämnade den bärgade DC-3:an till museet.
Per de Faire har skrivit en biografisk artikel om Roland Printzsköld. Med sin långa och innehållsrika karriär inom flygvapnet är Roland Printzskölds liv fängslande att följa. Bilderna kommer från hans privata bildsamling. År 2012 var ett jubileumsår, dels firade det svenska militärflyget 100 år, dels firade Saab 75 år. Saabs historia, nutid och närmaste framtid beskrivs av Lennart Sindahl, chef för Saab Aeronautics. Bo Widfeldt berättar i sin artikel om Saab 17, flygplanet som var Saabs första egna konstruktion och det svenska flygvapnets satsning på ett nytt spaningsflygplan.
På Flygvapenmuseum har ett projekt genomförts för att dokumentera äldre flygvapen-, arméflyg- och flygindustrianställdas personliga yrkeslivsberättelser. Gunnel Andersdotter, ansvarig för projektet, har i sin artikel fokuserat på de yrkesrisker intervjupersonerna upplevt. Ingenjören bakom utrullningshindren Börje Fondén ger en intressant redogörelse av utvecklingen av dessa. Nödsystemet som med nät fångar upp flygplanen beskrivs ingående. Sven Scheiderbauer, tidigare chef för Flygvapenmuseum, presenterar tillkomsten av och verksamheten vid Norsk Luftfartsmuseum vars chef han var under åren 2005 till 2011.
I årets bildkavalkad följer vi det svenska militärflygets 100-åriga historia från Bryggarkärran till JAS 39 Gripen. Fotokavalkaden är sammanställd av Lennart Berns, Hans Kampf och PeGe Lundborg. Flygvapenmuseums förste chef Axel Carleson avled den 2 december 2012. I Mikael Parrs och Sven Scheiderbauers minnesruna tecknas bilden av mannen som med entusiasm och flyghistoriskt kunnande skapade Flygvapenmuseum. Mikael Parr, Elisabeth Lagvik och Annika Hallinder sammanfattar verksamheten vid Flygvapenmuseum under 2012. Året som bland annat innehöll jubileumsfirande med stor flygdag och besök av Antikrundan.

22. Messerschmitt Bf 108 Taifun

Författare: Jan Forsgren
Förlag: Mushroom Model Publications
ISBN: 9788361421672
Format: A5, 160 sidor, häftad.

Messerschmitt Bf 108 Taifun (tyska för tyfon) var ett tyskt enmotorigt sport-, rundturs- och kommunikationsflygplan som tillverkades av Bayerische Flugzeugwerke. Erfarenheterna av detta Messerschmitt-flygplan var ett led i utvecklingen av det viktigaste tyska jaktplanet under andra världskriget, Messerschmitt Bf 109. Vid andra världskrigets utbrott, var Bf 108 i utbredd tjänst hos Luftwaffe som ett kommunikations- och sambandsflygplan. Både före och efter kriget var Bf 108 ett populärt och allmänt använt civilt lätt flygplan. Boken är rikt illustrerad med bilder, bland annat finns ett omfattande walk-around-avsnitt som visar alla sidor av flygplanet. Det ingår också ritningar och skisser från officiella handböcker. Boken inkluderar också skalaritningar i skala 1:72 och 1:48 av alla varianter. Dessutom finns det många färgprofiler som visar ett stort spekter av färgglada målningschema som visar Bf 108:s många användare.

23. Marksikt

Författare: Ingrid Halvarsson
Förlag: Nomen Förlag
ISBN: 9789174654158
Format: 62 sidor, häftad.

Författarinnan Ingrid Halvarsson, född 1926, började med segelflygning inspirerad av Alice Babs som hon träffade på Skarpnäck under hennes glid- och segelflygutbildning inför filmen ”Örnungar”. Ingrid fortsatte ”av bara farten” och tog raskt både A- och B-certifikat. Så kunde hon tjäna lite pengar på sitt flygande.
Ingrid Halvarsson, som då bar efternamnet Wickman, lärde känna en annan ung flicka med samma brinnande flygintresse Berit Myrén. Tillsammans bestämde de sig för att flyga till Afrika. Den 6 februari 1949 startade de från Bromma i en Piper Cub hyrd av ABA:s flygklubb. Den 15 april återvände de efter en lyckad tur. Merparten av boken upptas av denna flygning, som innehåller en del dramatik. Boken är skriven i jag-form, men Ingrid Halvarsson (Wickman) har inte skrivit den. Gunhild Hernström heter författaren och den som också redigerat den lilla boken. Hernström nämns först på sista sidan i ett tack. Ingrid berättar också om sina propagandaflygningar för ”Furuviksbarnen” med samma Cub som för Afrikaresan. Flyglärare blev hon 1960. Vid sidan om flygandet blev hon också konstnär, men sadlade om och började som lärare i Värmland. Och så blev hon flygrädd ...

24. Nødlanding Lappland
Tyske og allierte nedskytinger og havarier i Nord-Sverige 1940-1945

Författare: K. I. Michael Johansson
Förlag: Forlaget Kristiansen, Norge
ISBN: 9788292844205
Format: 122 sidor, inbunden. Text på norska.

Många utländska militärflygplan blev nedskjutna, störtade eller havererade i Sverige under det andra världskriget. Denna bok handlar om ca 30 stycken av dessa, nämligen de som hamnade i norra Sverige i samband med slaget om Narvik, ishavskonvojerna till Sovjetunionen, kriget i luften vid tyskarnas norra front mot Murmansk-området, sänkningen av Tirpitz utanför Tromsø, felnavigeringar och deserteringar. Genom intervjuer med tyska, brittiska och svenska flygare, svenska och norska soldater, svenska ögonvitnen, samt genom originalbilder och nya bilder av haveristerna i de lapplandska fjällen, berättar den svenska dokumentärfilm-skaparen Karl Ivar Michael Johansson delar av historien om luftkriget på Nordkalotten 1940-1945 som det neutrala Sverige upplevde det.

25. Lucky Strike
Svenska krigsbrudar, krigsbarn och allierade flygare. Brottstycken från ett land i skuggan av kriget

Författare: Jan-Olof Nilsson
Förlag: Carlssons Förlag
ISBN: 9789173315753
Format: 180 x 250 mm, 488 sidor, inbunden.

Amerikanska nödlandare har tidigare beskrivits i flyglitteraturenn men då med focus på flygplanen och händelserna som gjorde att de kommit hit.
I boken Lucky Strike får vi ta del av berättelser från de som var med om vad som hände besättningarna väl på plats i Sverige. Flygarna internerades runt om i Sverige på platser som Rättvik, Falun, Mullsjö o Gränna. Samhällena förändrades under en tid och pensionat o näringställen levde upp. Många flickor såg kärleken i flygarna och många av flygarna blev fäder under sin tid i Sverige. Vi får ta del av mödrarnas och barnens berättelser o livsöden, både de som blev själva kvar efter krigsslutet samt även de som flyttade med till Amerika. Vi får även ta del av flygarnas berättelser om hur de såg på sin tid i Sverige samt hur ortsbefolkningen runt om på inteneringsorterna uppfattade de nya om än tillfälliga invånarna.
Forskningsarbetet bakom boken är omfattande vilket inte minst bokens källförteckning vittnar om.

26. Turbiner från Finspång
Från STAL till Siemens 1913 – 2013

Författare: Anders Johnson
Förlag: Siemens Industrial Turbomachinery, Informationsförlaget
ISBN: 9789177366188
Format: 255 sidor, inbunden.

Siemens Industrial Turbomachinery har ursprung i Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL), grundat 1913. Företaget har i hundra år verkat i Finspång och där utvecklat och tillverkat ångturbiner i världsklass. Sedan 1950-talet har STAL även varit internationellt framstående inom gasturbiner. Företaget blev 2003 en del av Siemens-koncernen.
STAL grundades för att exploatera den geniala ångturbin som Birger Ljungström hade uppfunnit och utvecklat tillsammans med sin bror Fredrik. Siemens Industrial Turbomachinery har också en rot i AB de Lavals Ångturbin, grundat 1893 av Gustaf de Laval som tio år tidigare hade uppfunnit ångturbinen. Företaget verkade i Nacka utanför Stockholm innan samgåendet med STAL 1959.
I denna bok berättar Anders Johnson om den svenska ång- och gasturbinhistorien, som också är en viktig del i den internationella kraftteknikens historia. Boken ges ut i samband med Siemens 100-årsjubileum 2013.

Högtflygande planer på jetmotorer
STAL utvecklar jetmotorer för stridsflygplan under ledning av Curt Nicolin. Man återknyter även kontakten med grundaren Birger Ljungström som anställs som konsult. Motorerna får namn efter sjöarna runt Finspång; Skuten, Dovern och Glan. Staten backar dock ur affären eftersom billigare motorer kan produceras i England men flygförvaltningen underströk att STAL hade gjort ett mycket gott arbete och företaget fick en fullgod ekonomisk kompensation i form av royalty för 300 motorer som aldrig producerades.